בניה עצמית

הדפסה

תוכנית לפיתוח שכונת בניה עצמית לחברי קיבוץ

רקע
בחלק מהקיבוצים עולה הצורך לפתח שכונה שבה הבנים בונים בעצמם את הבתים ע"פ צרכיהם. פיתוח שכונה במתכונת זאת יוצרת שתי בעיות עיקריות:
מכיוון שהקיבוץ הינו בעל הקרקע, כל פעילות הבניה (כולל חריגות מחוק התכנון והבניה) שנעשות באתר הינן באחריות הקיבוץ.
כל משפחה בונה את ביתה בקצב שלה ועובדת עם קבלן משלה. עובדות אלו יוצרות אפשרויות רבות לחיכוך בין המשפחות (משפחה אחת איכלסה את הבית ומשפחה אחרת רק מתחילה לבנות) ובין הקבלנים (גנבות גרימת נזקים וכו').


יעודה של בית בקיבוץ הינו ליצור פתרונות שמאפשרים צמיחה דמוגרפית לכל קיבוץ ע"פ צרכיו. לצורך כך פיתחנו מודל עבודה שמאפשר לקיבוץ לבנות שכונה במודל של בניה עצמית של החברים, יחד עם שמירה על כללים שמאפשרים התנהלות סבירה לאורך תקופת הקמת השכונה.
הצעתנו מתבססת על תפיסה כוללת של הובלת תהליך במסגרת של "מינהלת" הקמה, שבה שותפים הנהלת הקיבוץ, נציגי החברים החדשים (המשתכנים) ונציגי ציבור מהקיבוץ. הובלת עבודת המנהלת הינה באחריות בית בקיבוץ מתחילתה ועד גמר הבניה באתר באופן דומה לתהליך פיתוח שכונה בבניה מרוכזת. עבודת המנהלת תלווה ע"י יועצים מקצועיים בהתאם לצורך לפי שלבי התקדמות הפרויקט.


פיתוח שכונת בניה עצמית תהיה ע"פ העקרונות הבאים:
תוקם מנהלת פרויקט שתנוהל ע"י מנהל מנהלת מטעם בית בקיבוץ ותאויש ע"י נציגי הקיבוץ ומנהל הנדסי מטעם בית בקיבוץ.
המנהלת תוביל מהלך תכנוני (תוכנית בינוי ותכנון תשתיות מפורט) של כל מתחם הפרויקט כולל חיבור לקיבוץ בנקודות ההשקה.
בית בקיבוץ תנהל את מערכת היחסים עם החברים הבונים בשכונה ע"פ כללים מפורטים שיאושרו על ידי הקיבוץ מראש. באחריות מנהלת הפרויקט לגבש מסמך מפורט לאישור הקיבוץ לפני תחילת הקמת השכונה.


עקרונות ניהול שכונת "בניה עצמית":
יקבע, ע"י הקיבוץ בליווי אדריכל, תקנון בניה מחייב שיגדיר את כללי התכנון והבניה לשכונה. בית בקיבוץ (בשם הקיבוץ) תתחייב על מועדי השלמת פיתוח תשתיות. כל משפחה תתחייב על לוח זמנים לבניה עם אבני דרך (היתר בניה, תחילת עבודות, השלמת יסודות, גמר בניה) בזמן כולל של 24 חודש מיום קבלת הודעה בכתב של בית בקיבוץ המודיעה למשפחה כי יש להגיש בקשה להיתר בניה.

במידת הצורך תחולק השכונה למבננים כדי לאפשר פיתוח בשלבים. בית בקיבוץ תהווה כתובת לתיאום כניסה של כל משפחה בונה לאתר בניה. כל משפחה תתחייב על תשלום נזקים שיגרמו לתשתיות ציבוריות עקב עבודת בניית ביתה. לצורך הבטחת התחייבויותיה תעמיד כל משפחה ערבות בנקאית שתהיה בתוקף עד מועד השלמת הבניה.

בית בקיבוץ תדאג לקיום כיסוי ביטוחי במגרשי החברים לכל אורך תהליך הבניה.

פיתוח תשתיות – על בסיס התוכנית המאושרת "בית בקיבוץ" תוביל את תהליך הפיתוח של התשתיות עד שלב מסירת מגרש לחברים ועד השלמת פיתוח המרחב הציבורי (גינון, מדרכות וכו'). 

חשבונות נאמנות - באחריות "בית בקיבוץ" גבית כספי המשתכנים וכן בקרה על ניהול כספי הנאמנות לכל אורך תהליך הבניה.

ערבויות משתכנים – בית בקיבוץ תהיה אחראית על תקינותם ותקפותם של ערבויות המשתכנים לכל אורך הפרויקט.

scroll back to top